Make your own free website on Tripod.com
寓言(精裝版)

2000 (國/奧語)
Disc01
  01     寒武記
  02     新房客
  03     香奈兒
  04     阿修羅
  05     彼岸花
  06     如果你是假的
  07     不愛我的我不愛
  08     你喜歡不如我喜歡
  09     再見螢火蟲
  10     笑忘書
  11     螢火蟲(粵)
  12     給自己的情書(粵)

Disc02 (VCD)
  01     海倫仙度絲Head & Shoulders最新廣告.製作花絮
  02     海倫仙度絲Head & Shoulders最新廣告
  03     寒武記 新房客 香奈兒 阿修羅 彼岸花 製作花絮:尋愛的冒險