Make your own free website on Tripod.com
電影《天下無雙》


天下無雙天啦地啦


詞: 林夕 曲:陳勳奇

男:聽好啦 我想在你啦邊啦啦啦啦啦啦
 一雙啦 啦你臉啦
 拿著你啦啦啦
 千啦萬啦陪你啦啦
 我的話 好比那啦啦啦啦
 啦啦啦啦啦啦

女:我想啦 哪有一天不想啦啦啦啦啦
 巴不得 有個啦啦
 對我說啦啦啦
 啦長啦久天啦地啦
 你的啦 是我的啦啦啦啦
 啦啦啦啦啦啦

合:你啦我 我啦你 永遠啦啦啦
 人生啦啦啦 難得啦啦啦
 哪怕啦啦啦
 大不了啦啦啦啦啦啦啦啦
 千言萬語不外乎那啦啦啦啦啦啦
 啦……
 走天下 得一啦啦啦啦啦
 就啦啦啦

醉一場


詞:今何在 曲:王福齡 
女:阿龍哥 你來瞧小小竹筷是一雙
 同根生來並肩長 好比你我一模樣
老闆:我的筷子要遭殃

男:好賢弟 莫說笑 誰都比那牙籤強
 筷子不過是酒桌友 誰能比做咱哥倆
女:咱哥倆 有比方
 像杯倚酒壺配成雙 共斟共飲共今宵
老闆:分明是一對傻鴛鴦

男:酒壺胖 酒杯小
 不般不配怎成雙
女:你看那湖中白鵝戲 相隨相伴像我倆
男:今日遊來明天烤
 燒鵝的味道實在香 實在香

女:一邊飲 一邊唱 天色將明話悠長
 酒兒越喝心越慌
 他為何不懂我心中想呀心中想
女:說者有意聽者癡 男:從來笨蛋活得長
合:不想明日是與非
 今夜與你們醉一場 醉一場

喜相逢


詞:今何在 曲:陳動奇
女:與龍哥 共舉杯 萍水相逢做朋友
 世間相聚不容易 請你再飲這杯酒

男:好賢弟 慶相逢 一見如故說風流
 投緣就是好兄弟 今夜與你喝個夠

女:與龍哥 稱兄弟 千杯不醉樂悠悠
 樓臺近水月當空 酒逢冤家又何求

男:好賢弟 喝一杯 人生夢醒再回首
 百年好酒千杯少 哪怕老闆要我走

老闆:唉!關我嘛事?

女:金鑲玉 鳳求凰 人間最難配成雙
 天下知己當你我 只恨時光太匆忙

男:說不完 喝不夠 最難得是好朋友
 酒逢知己千杯少 只恨時光太匆忙

女:阿龍哥 舉目瞧  男:舉目瞧
女:那太陽月亮又一雙 男:又一雙
女:日夜更替緊相隨 男:緊相隨

合:相輝相應如我倆
男:無雙弟你醉了
女:我沒醉

男:日月哪能同天照? 女:哪能同天照?
男:日夜更替緊相隨 女:緊相隨

合:還不如學星星一雙雙
 還不如學星星一雙雙

Back To Lyrics Page
Back To Main Page